• Arı yetiştiriciliği, arı hastalıklarına ilişkin koruma ve mücadele, Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği vb. bir çok konuda talimatname, tebliğl ve mevzuatlara ulaşabilirsiniz...

  Devamı

  Şu an Web Sitemizde (1) kişi Online

  Toplam Ziyaretçi Sayısı :

  Tomruk Tahsisi
  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam ve Tanımlar
  Amaç
  Madde 1 - 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden hazırlanan ve Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 3046 Sayılı Kanunun 37’inci Maddesine göre yayımlanan bu yönet­meliğin amacı; arıcılığı geliştirmek için araştırma, gen kaynaklarının tespiti ve muhafazası, ıslah, hastalık ve zararlıları ile mücadele, üre­tim, polinasyon (tozlaşma), yayım ve eğitim hizmetlerini düzenlemektir.

  Kapsam
  Madde 2- Bu yönetmelik, arıcılıkla ilgili her türlü üretim,araştır­ma, ıslah, damızlık materyal elde etme, sabit ve gezginci arcılık, arı hastalık ve zararlıları ile mücadele ve bu hususta her türlü tedbirlerin alınması; arı ve arı ürünleri, alet makine ve malzemelerin standardi­zasyonu, ihracat ve ithalat işleri, ballı bitkiler tarımını geliştirici tedbirleri, yayım, projelendirme ve kredilendirme ile ilgili yapılacak işlemleri kapsar.

  Tanımlar
  Madde 3 - Bu yönetmelikte geçen;

  Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını, Müessese: Bakanlığa bağlı Arıcılık Araştırma ve Üretim Müesseselerini, Arıcılık: Arıyı canlı materyal halinde kullanmak suretiyle, arı ürünleri üzerinde araştırıcı, öğretici ve üretici olarak fiilen yapılan çalışmaları, Arıcı: Arıcılık işlerini meslek edinen ve geçimlerini kısmen veya tamamen bu yoldan kazananları, An ailesi: Ana arı, erkek arı ve yeterli düzeyde işçi arılardan meydana gelen an topluluğunu, Paket arı: Ana arı, erkek arı ve bir miktar işçi arının nakledilmek üzere paketlenmiş halini, Ana Arı Üretimi: Aşılama tekniği kullanılarak damızlık olarak seçilmiş arı materyalinin çoğaltılmasını, Kovan: Taşınabilir arı ailesi barınağını, Temel Petek: Ham maddesi saf balmumu olan, mekanik olarak tekniğine göre, sterilize edilerek imal edilen levhaları. Oğul: Çoğalma amacıyla arıların meydana getirdikleri yeni arı ailesini, An Yoğunluğu: Bir bölgede flora ve ekolojik şartlar dikkate alınarak, mevcut koyanların verimini düşürmeden, birim alanda bulun­durulabilecek anlı kovan miktarını, Arılık: Arılı koyanların bulunduğu açık ya da kapalı tesis ve yerleri, Arı Ürünleri: Arıcılık çalışmaları sonunda üretilen bal, balmu­mu, propolis (arı reçinesi, karamum, arı sütü, arı zehiri, polen (çiçek tozu), apılarnil, ana arı, erkek arı, işçi arı ve oğulu, İzole Bölge: Bir diğer arılığa en az 12km. mesafesi olan yeri, ifade eder. Sezon: Arıcılıkta üretim süresi olan (mart ve ekim ayran arası) zaman dilimini irade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Gezginci Arıcılık

  Madde 4- Bakanlık il ve İlçe Müdürlükleri, bölgenin bitki florasını, ekolojik yapısını, yerleşim birimlerini ve mevcut arılıkların yoğun­luğunu dikkate alarak gezginci arıcıların konaklayacakları yerleri belirler.

  Gezginci arıcı belirlenen bu alanlarda tasarruf hakkına sahip özel ve tüzel kişi ve kuruluşların mutabakatını almak suretiyle konaklama yapabilir,

  İKİNCİ KISIM
  Özel Hükümler
  BİRİNCİ BÖLÜM

  Arı Nakli, Arı Nakil ve Sağlık Belgesi

  Arı Nakli
  Madde 5 - Arı parazitlerinin ve hastalıklarının acil nitelikli olan durumlarda ve bulaşık bölgelerde, mücadeleden kesin sonuç alınıncaya kadar, Bakanlıkça, yarıçapı 12km. olan saha kordon altına alınır ve bu bölgeden, bölge içmeye dışına arı nakli yapılması yasaklanır ve gerekli duyuru yapılır:

  1- Yurtiçi nakli yapılacak kovanlarda, anlarda mevcut olan Varroa, Nosema, Arı biti, Kireç Hastalığı, Avrupa Yavru Çürüklüğü, vb. hastalık ve parazitlerden herhangi birinin tespiti halinde, bunlara karşı mücadele gerekli olup, ancak bu maksatla mücadelesi yapılmış olan kovanlara nakil için gerekli izin verilir. 2- Amerikan Yavru Çürüklüğü tespit edilen koyanların nakline müsaade edilmez. Yalnız bulundukları yerde hastalığa karşı gerekli mücadele yapılıp kesin netice alınan koyanların nakline izin verilir. 3- Türkiye’ye gelmesi muhtemel hastalıklardan Trache akarı (Acarapis woodi), Torba Hastalığı (Sac brood), Acut Paraliz (ergin arı felci), Trielaplas cleree (dış parazit) görüldükleri yerlerde mücadele yapılarak, koyanların nakline izin verilmeyecek ve mutlaka Bakanlığa bilgi verilecektir. 4- Temel petek üreticileri, il müdürlükleri tarafından sıkı bir şe­kilde kontrol edilerek, petek imalinde mutlaka sterilize sistemin ku­rulması, balmumunun 11 00C’da 12 saat sterilize edildikten sonra te­mel petek imaline geçirmesinin sağlanması ve balmumuna parafin vb. gibi herhangi bir yabancı madde karıştırılmaması için gerekli tedbirleri alırlar. 5- Sabit ve gezginci arıcılık yapılan bölgelerde uygulanacak ısl­ah çalışmaları için gerekli tedbirleri alarak izole bölgeleri muhafaza-ya Bakanlık İl ve İlçe müdürlükleri yetkili olup, konu hakkında Bakanlığa bilgi vermeye ve izin almaya zorunludurlar.

  Arı Nakli ve Sağlık Belgesi
  Madde 6- Ana arı, oğul, paket an, içinde arı ailesi bulunan veya kullanılmış boş kovan ile arıcılık alet ve malzemelerinin yurt içinde nakli için mahalli il veya ilçe müdürlüklerinden, canlı materyalin hastalıksız ve diğer materyalin bulaşık olmadığını belirten ‘Art Nakil ve Sağlık Belgesi” (EKİ); alınması zorunludur.

  Nakil ve sağlık belgelerinin kullanılma süreleri bir sezonluktur. Bu sürenin sonunda bahis konusu olan belge veya ilçe müdürlükle­rinden yeniden alınır ve yapılacak kontroller için muhafaza edilir.

  Yukarıdaki hususlar ithalat ve ihracat işlemleri için de geçerli olup, her seferinde Bakanlık iznine tabidir.

  İKİNCİ BOLUM
  Arılarda Suni Tohumlama

  Suni Tohumlama Yapacak Özel ve Tüzel Kişiler
  Madde 7- Arılarda suni tohumlama yapacak özel ve tüzel kişi­ler Bakanlıktan izin almak zorundadır.

  İzin için Bakanlık il Müdürlüklerine yazılı müracaat edilir ve yapı­lan inceleme sonunda uygun görülenlere izin verilir.

  Madde 8- Özel ve tüzel kişilerin arı suni tohumlama çalışmaları il müdürlükleri tarafından denetlenir. Çalışmalar, il müdürlüklerince belirlenen hedefler ve elde edilen araştırma bulguları çerçevesinde yürütülür.

  Madde 9- Arı suni tohumlaması yapan özel ve tüzel kişiler denetleme sonucu kusurlu veya yetersiz bulunmaları halinde birinci defa yazılı olarak ikaz edilir, ihmalin veya kusurun tekrarı veya sürdü­rülmesi halinde çalışma izinleri iptal edilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Ballı Bitkiler Terimi


  Madde 10 - Ballı bitkiler tarımını ve polinasyonu (Bitkilerde tozlaşma faaliyeti) geliştirici ve özendirici tedbirler Bakanlıkça alınır.

  Madde 11 - Arıların istifade edebileceği orman ağaçlarının ke­silmesi, Orman Bakanlığı’nın yapacağı uygun bir amenajman planı çerçevesinde uygulanır.

  Madde 12 - Bal üretimi için ayrılacak orman alanların; amenajman planlarının tespiti, faydalanma zamanı, süresi, şartları, fayda­lanmada öncelik alacak yetiştiricilerle ilgili kriterler ve birim alana ko­nulacak kovan sayıları, tarım il müdürlükleri ile ilgili orman bölge mü­dürlüğünün elemanlarınca tespit edilir.

  DÖRDÜNCU BÖLÜM
  Zirai Mücadele Tedbirleri

  Madde 13 - Mevcut imkanlar ölçüsünde arılıkların ilaçlama yapılan alanlardan uzak yerlerde bulunmasına özen gösterilir. Bu uzak­lığın en az 6km. olmasına dikkat edilir.

  Madde 14 - Zirai mücadele yapılacak yerlerdeki ve çevresindeki arıcılar mücadele yapacak kuruluş ve şahıslar tarafından 7 gün önceden haberdar edilir. Ayrıca arıcılar il veya ilçe müdürlüklerinden bulundukları yöredeki mücadele programları hakkında bilgi alır:

  a-İlaçlamadan belirli bir süre önce, ilaçlama programına alınan bölgenin genişliği, kullanılacak ilacın cinsi, atılma zamanı, etki süresi ile bal arılarına olan etkisi kitle iletişim araçları ile arıcılara duyurulur. b-Arılar için zehirsiz ve kısa süre etkili ilaçlar kullanılacaksa; arıcılar ilacın zararından arıları korumak için kovanlarını uzak mesafelere taşımadan kovan uçuş deliklerini sinek teli ile kapatır. Koyanların kapalı kaldığı günlerde arıların besin ve su ihtiyaçları temin edilir.

  Madde 15- Arıların ilaçlardan zarar görmelerini asgari düzeyde tutmak için ilaç tatbik edecek kişi ve kuruluşlarca aşağıdaki hu­suslar göz önünde bulundurulur:

  a-İlaçlamaların kültür bitkilerinin çiçek açtığı dönemden önce veya sonra yapılmasına dikkat edilir ve çiçek açma döneminde ilaçla­ma yapılmaz. Eğer bu devrede ilaç atma zorunluluğu varsa kısa sürede parçalanabilen, arılara az etkili ilaçlar arıların aktif olmadığı zamanlarda uygulanır. b-İlaçlanan meyve ağaçları altında veya tarla kenarlarında bulunan çiçekli yabancı otlar arı zayiatını önlemek için ilaçlamadan önce imha edilir. c-Gerek havadan gerekse yer aletleriyle yapılan ilaçlamada ilaçlanan sahanın dışına ilaç bulaştırılmaz. d-İlaçlamalar sırasında arıların su içtiği kaynaklara ilaç bulaştırılmaz. e-İlaçlamalar akşam üzeri veya sabahları erkenden arıların uçuş yapmadıkları, faal olmadıkları zamanlarda uygulanır. Çiçek tozları ile birlikte kovana taşınması ve arı larvalarını öldürmesi mümkün olan toz ve ıslanabilir toz ilaçların yerine, varsa sıvı veya granül ilaçlar tercih edilir. f- Bütün ilaçlar, arılara aynı oranda toksik olmadığı ve bir selektivite bulunduğuna göre arılara daha az zarar veren fakat hastalık ve­ya zararlıya karşı etkili olan ve önerilen ilaçların kullanılmasına özen gösterilir.

  Madde 16- Arıcı, yetiştirici ve ilaç tatbik eden elemanların arıla­rın ilaçlardan etkilenmesi ve doğabilecek zararların önlenmesi için eğitim çalışmalarına ağırlık verilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM
  A Petek, Bal ve Diğer Arı Ürünleri Standardizasyonu

  Madde 17 - Petek, bal ve diğer arı ürünleri standartları konusunda Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı’nca yayımlanmış ve ya­yımlanacak standartlar esas alınır.

  ALTINCI BÖLÜM
  Denetim

  Madde 18 - Bakanlık il veya İlçe Müdürlükleri; üretilen an, arı ürünleri ve arıcılıkla ilgili her türlü alet, makine, petek, kovan ve arıcı­lık malzemesini arıcılık konusunda yetişmiş elemanlarla kontrol ettirmeye ve rapor tanzimine yetkilidir.

  ÜÇÜNCÜ KISIM
  Çeşitli Hükümler

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Tomruk Tahsisi

  Madde 19 - Kovan imal edecek özel ve tüzel kişi ve kuruluşlara kereste tahsisi, 30.03.1989 gün ve 20124 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 17.03.1 989 gün ve 89/1 3799 Sayılı Orman Envalının Tahsisli Satışları Hakkında Kararnamenin 4. maddesinin (f) fıkrasına göre yapılır.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Donatım Kredisi

  Madde 20 - Koyanların naklinde kullanılan römork, arıcılık alet, makine-ekipmanı, kovan ve petek imalatı yapanlar ile bal ambalajla­ma, arı ürünleri üretme, depolama tesislerini de kapsayacak şekilde arıcılara verilen projeli ve kontrollü krediler hakkındaki tedbirler Bakanlıkça alınır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  İthalat ve İhracat İzni

  Madde 21 - Arı ve ürünlerinin hastalık ve zararlıları ile ilgili her türlü ilaç ve preparatlar, yüksek vasıflı damızlık materyal ile arıcılıkta kullanılan makinelerin ithalatı, ve ihracatı Bakanlık iznine bağlıdır.

  Madde 22 - Damızlık materyali ithalattan önce Bakanlıkça ekteki forma (EK 2) göre düzenlenmiş ırk, yaş, cins vasıflarını kapsayan ‘Kalite Kontrol Formu” verilmek kaydıyla ithal edilir.

  Madde 23 - Menşe ülke yetkili makamlarından alınan teknik ve sağlık özellikleri belirten belge, kalite uygunluk belgesi ekinde Bakanlığa verilir.

  Madde 24 - 09.03.1990 tarih ve APK-MKD-B-1 -01/90 sayılı Bakan Onayı ile yayımlanan Arıcılık Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Yürürlük Hükümleri

  Madde 25 - Bu Yönetmelik onay tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 26 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

  EK - 1
  TARIM VE KÖYİŞLERİBAKANLIĞI
  Cilt No
  ARI NAKİL VE SAĞLIK BELGESİ
  Arıcının
  Adı ve Soyadı :.........................................................
  Nevi ve Cinsi :.........................................................
  Adedi :.................................................................
  Çıkış Yeri :............................................................
  Girdiği Yer :........................................ ..................
  Muayene No :............................................................
  Nakil Vasıtası
  Kamyon No :.............................................................
  Nevi ve miktarı yukarıda gösterilen..................
  çıktıkları yerde ve civar köylerde 15 günden beri.............
  sayılı kanuna tabi herhangi bir hastalık bulunmadığı ve muayeneleri sonunda
  bulaşık hastalıklardan salim bulundukları anlaşıldığından nakillerine
  müsaade edildi.
  İl-İlçe Müdürlüğü
  İmza Adı Soyadı


  EK-2

  TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
  Kalite Kontrol Formu
  İthalatçının:
  Adı-Soyadı, Ticaret Unvanı:
  İş Adresi, Telefon:
  İthalat Belge No:
  İhracatçı Firmanın
  Adı ve Adresi :
  İthalatın Yapılacağı Ülke:
  İthal Edilecek Arının:
  Cinsi :
  Türü:
  Irkı:
  G.T.I.P.:
  Miktarı:
  Menşei:
  Hangi Amaçla Geliştirileceği:
  Giriş Gümrüğü:
  EKİ: 2 Ad. Proforma Fatura
  - Damızlık Sertifikası
  -Sağlık Sertifikası
  Tarafımızdan Tanzim Edilen
  Bu Formdaki Bilgiler Doğru
  ve Eksiksizdir.
  Firma Kaşesi :
  Yetkili İmza :